​​​​​​

Skip Navigation Linksuvod

​​​​​

Výuka Příklady Soutěže Maturita​ Odkazy

​​​​​

Matematika
z řeckého  (mathematikós) = milující poznání
(máthema) = věda, vědění, poznání
Matematika je věda zabývající se z formálního hlediska kvantitou, strukturou, prostorem a změnou. Matematika je též popisována jako disciplína, jež se zabývá vytvářením abstraktních entit a vyhledáváním zákonitých vztahů mezi nimi. Výuka matematiky na gymnáziu rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa, utváří kvantitativní gramotnost žáků a schopnost geometrického vhledu. Ovládnutí požadovaného matematického aparátu, elementy matematického myšlení, vytváření hypotéz a deduktivní úvahy jsou prostředkem pro nové hlubší poznání a předpokladem dalšího studia. Osvojené matematické pojmy, vztahy a procesy pěstují myšlenkovou ukázněnost, napomáhají žákům k prožitku celistvosti. Matematické vzdělávání napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci s cílem najít spíše objektivní pravdu než uhájit vlastní názor. Těžiště výuky spočívá v osvojení schopnosti formulace problému a strategie jeho řešení, v aktivním ovládnutí matematických nástrojů a dovedností, v pěstování schopnosti aplikace. Matematika přispívá k tomu, aby žáci byli schopni hodnotit správnost postupu při odvozování tvrzení a odhalovat klamné závěry. Během studia žáci objevují, že matematika nachází uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti (např. v ekonomii, technice, ale i ve společenských vědách), že je ovlivňována vnějšími podněty (například z oblasti přírodních věd) a že moderní technologie jsou užitečným pomocníkem matematiky. Žáci poznávají, že matematika je součástí naší kultury a je výsledkem složitého multikulturního historického vývoje spojeného s mnoha významnými osobnostmi lidských dějin. 

P​ROČ SE UČÍME MATEMATIKU
abychom se naučili systematickému a trpělivému přístupu k řešení konkrétních problémů
abychom zvládli základy logického myšlení a uměli posoudit úvahy druhých
abychom rozvíjeli svoji kreativitu a představivost o světě
abychom se uměli přesně a srozumitelně vyjadřovat a sdělovat svoje myšlenky jiným

 
PROČ SE MATEMATIKU NEUČÍME
abychom se nadosmrti pamatovali vzorce pro obsahy obrazců a objemy těles
abychom vše co probereme museli bezpodmínečně použít v dalším studiu nebo životě
abychom uměli zpaměti sečíst kolik nás stál nákup v hypermarketu
abychom bezmyšlenkovitě uměli použít některé algoritmy